اولین تاریخ وقت سفارت های موجود

وقت توریستی سفارت آمریکا در دبـی – عـادی – برای ماه اکتبر 2024 وقت توریستی سفارت آمریکا در دبـی – فـوری – برای ژانویه تا سپتامبر2024 وقت دانشجویی سفارت آمریکا در دبی – عادی – برای ماه جولای 2024 وقت دانشجویی سفارت آمریکا در دبی – فوری – برای ماه …