اولین تاریخ وقت سفارت های موجود

وقت توریستی سفارت آمریکا در دبـی – عـادی – برای ماه اپریل 2025 وقت توریستی سفارت آمریکا در دبـی – فـوری – برای جولای 2024 تا فوریه 2025 وقت دانشجویی سفارت آمریکا در دبی – عادی – برای ماه اکتبر 2024 وقت دانشجویی سفارت آمریکا در دبی – فوری – …