اولین تاریخ وقت سفارت های موجود

وقت توریستی سفارت آمریکا در دبـی – عـادی – برای ماه دسامبر 2024 وقت توریستی سفارت آمریکا در دبـی – فـوری – برای مارچ تا نوامبر 2024 وقت دانشجویی سفارت آمریکا در دبی – عادی – برای ماه آگوست 2024 وقت دانشجویی سفارت آمریکا در دبی – فوری – برای …